رزومه کاری شرکت صنعتی و ساختمانی روناک ابنیه پارس

رزومه کاری شرکت صنعتی و ساختمانی روناک ابنیه پارس

1398/4/9 93 0

رزومه کاری شرکت صنعتی و ساختمانی روناک ابنیه پارس

پروژه های شرکت عبارتند از:

فهرست  بخشی از پروژه های استقرار سیستم هوشمند BMS  توسط کنسرسیوم فنی مهندسی روماک ابنیه پارس و تامین کانی البرز
1.ستاد مرکزی بهینه سازی مصرف سوخت کشور
2.ساختمان شماره 3 شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی
3.دانشگاه آزاد بیرجند
4.شرکت ایران خودرو دیزل
5. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
6. سردخانه تمام مکانیزه شباهنگ تهران
7.– سازمان زندانهای بیرجند
8. درمانگاه تامین اجتماعی اسد آباد همدان
9.ساختمان شماره 2 استانداری همدان
10. ساختمان مرکزی پتروشیمی اصفهان
11.دانشکده آمار و ریاضی دانشگاه اصفهان
12.تلمبه خانه گاز دهق اصفهان
13. انبار ذخیره نفت اصفهان
14.باشگاه پرسنل شرکت نفت اصفهان
15.سازمان تاکسیرانی اصفهان
16.سرپرستی بانک تجارت کرمان
17.سازمان تامین اجتماعی بیرجند
18.سرپرستی بانک رفاه کارگران کرمان
19.اداره کل راه و ترابری تهران
20. سرپرستی بانک مسکن کرمان
21. اداره مخابرات همدان
22. سرپرستی بنیاد شهید همدان
23.سیستم کنترل گرمایش وسرمایش موتورخانه مرکزي ساختمان شماره 3 بخش وپالایش فراوردهاي نفتی تهران با تجهیزات دو دستگاه
24.چیلر جذبی با دو ظرفیت متفاوت و دو دستگاه بویلر بخار بادو ظرفیت متفاوت
25.سیستم مونیتورینگ موتورخانه مرکزي ساختمان شماره 3 بخش وپالایش فراوردهاي نفتی تهران
26.سیستم کنترل گرمایش وسرمایش وروشنایی طبقات داراي هشت طبقه ساختمان شماره 3 بخش وپالایش فراوردهاي نفتی تهران
27.سیستم مونیتورینگ روشنایی و سیستم تهویه طبقات ساختمان شماره 3 بخش وپالایش فراوردهاي نفتی تهران
28.نصب وراه اندازي سیستم کنترل گرمایش آتش نشانی شهرك اندیشه
29.نصب وراه اندازي سیستم کنترل گرمایش فرهنگسراي شهرك اندیشه
30.نصب وراه اندازي سیستم کنترل گرمایش دبیرستان سما لاهیجان
31.نصب وراه اندازي سیستم کنترل گرمایش سپاه پاسداران بوئین زهرا
32.نصب وراه اندازي سیستم کنترل ورکورد سردخانه شباهنگ تهران
33.نصب وراه اندازي سیستم کنترل موتورخانه ساختمان کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
34.نصب وراه اندازي سیستم کنترل موتورخانه ساختمان شماره 3 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
35.نصب وراه اندازي سیستم کنترل موتورخانه تلمبه خانه گاز دهق اصفهان  نمونه جهت کلیه تلمته خانه هاي گاز منطقه اصفهان
36.نصب وراه اندازي سیستم کنترل موتورخانه دانشکده امار وریاضی دانشگاه اصفهان ( نمونه جهت کنترل متمرکز 54 عدد موتورخانه )
37.نصب وراه اندازي سیستم کنترل موتورخانه باشگاه نفت اصفهان  نمونه جهت پالایشگاه اصفهان
38.نصب وراه اندازي سیستم کنترل تعدادي از موتورخانه هاي وابسته به شهرداري خوي
39.نصب وراه اندازي سیستم کنترل برج سپید کوه زعفرانیه خیابان سپید کوه
40.طراحی سیستم کنترل متمرکز 24 عدد موتورخانه پالایشگاه اصفهان
41.طراحی سیستم کنترل موتورخانه ساختمان ستادي پتروشیمی اصفهان
42.نصب وراه اندازي سیستم کنترل موتورخانه سازمان تاکسیرانی اصفهان
43.نصب وراه اندازي سیستم کنترل ومونیتورینگ ورکورد سرد خانه هاي دانشگاه علوم پزشکی اهواز
44.نصب وراه اندازي سیستم رکورد سرد خانه بانک خون بیمارستان فیروز ابادي شهر ري
45.نصب وراه اندازي سیستم کنترل هوشمند گرمایشی جهت تعدادي از منازل مسکونی تهران - همدان – رشت
46.طراحی وساخت سیستم کنترل و رکورد ومانیتورینگ دماي 16 نقطه موتورخانه وهواساز باشگاه نقت در اصفهان 1390
47.طراحی وساخت سیستم کنترل و رکوردومانیتورینگ دماي 36 نقطه در طبقات وموتورخانه ساختمان شماره پالایش وپخش 1390
48.طراحی وساخت سیستم کنترل و رکوردومانیتورینگ موتورخانه ساختمان مرکزي پتروشیمی اصفهان
49.طراحی وساخت سیستم کنترل و رکورد ومانیتورینگ دماي 5 نقطه در طبقات و 16 موتورخانه ساختمان مرکزي بهینه سازي مصرف
50.طراحی وساخت سیستم کنترل ورکورد ومانیتورینگ مشخصات الکتریکی موتورخانه ودماي 16 نقطه موتورخانه وهواساز ساختمان
51.مرکزي دانشگاه بیرجند 1390
52.طراحی وساخت سیستم کنترل و رکورد ومانیتورینگ دماي 16 نقطه موتورخانه وهواساز ساختمان مونتاژ اتوبوس کارخانه ایران خودرو
53.طراحی وساخت سیستم کنترل ورکورد ومانیتورینگ وهواساز - طبقات وموتورخانه سرمایشی وگرمایشی ساختمان دیوان محاسبات خراسان رضوي
54.طراحی وساخت سیستم مانیتورینگ ، کنترل ورکورد ومانیتورینگ موتورخانه وپیکیجهاي برودتی ساختمان دیوان محاسبات بیرجند
55.طراحی وساخت سیستم کنترل ومانیتورینگ موتورخانه سرمایشی وگرمایشی و روشنایی وتهویه طبقات سرپرستی بانک تجارت کرمان
56.طراحی وساخت سیستم کنترل موتورخانه گرمایشی بانک مسکن کرمان
57.طراحی وساخت سیستم کنترل موتورخانه گرمایشی بانک مسکن کرمان
58.طراحی وساخت سیستم کنترل موتورخانه گرمایشی اداره کل راه کرمان
59.طراحی وساخت سیستم مانیتورینگ ، رکورد و کنترل موتورخانه گرمایشی رستوران دانشگاه بوعلی همدان
60.طراحی وساخت سیستم کنترل گرمایشی مجتمع دانشگاهی غیر انتفاعی رشدیه تبریز
61.استقرار سیستم هوشمند گرمایشی و سرمایشی هوشمند در موتورخانه های پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد-سرخس
62.کنترل هوشمند گرمایش کف سازمان نظام مهندسی  خراسان رضوی
63.کنترل هوشمند روشنایی و امنیتی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
64.کنترل هوشمند موتور خانه های مدارس شبانه روزی بردسکن کاشمر
65.ساختمان بیمه البرز تهران
66.ساختمان بنادر تهران

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر